TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100747

HOKKAIDO SNOW FEST NO.4 (CTS-CTS)

เริ่มต้นเพียง : 44,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 303 ครั้ง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.45-08.30+1)
วันที่สอง : สนุกสนานลานหิมะ SHIKISAINO OKA SNOW PARK - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - 
               เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์สาเก - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ-
               เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ - ออนเซ็น

วันที่สี่  : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - โอโดริ ปาร์ค - ย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ -
             ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ  (TG 671 : 10.30-15.30)