TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100749

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 (HND-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 48,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 388 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งโคเชีย+ทุ่งคอสมอส)-
                สวนผลไม้ตามฤดูกาล(แอปเปิ้ล)-เมืองเซนได-ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม : หุบเขานารุโกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - 
               สถานีรถไฟฟุกุชิมะ

วันที่สี่  : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -
             ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า  เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + 
              ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ

วันที่หก : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ  (TG677 : 17.25-21.55)