TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100750

NIKKO BANDAI AUTUMN NO.2 (NRT-HND)

เริ่มต้นเพียง : 45,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 319 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20+1)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส)-
               สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล)-อิออน

วันที่สาม : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - 
               โตรกผาโทโน เฮทสึริ - สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ

วันที่สี่  : เส้นทางอิโระฮะซากะ-นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ-ซาโนะ เอาท์เล็ต-เมืองคาวาโกเอะ+
             ย่านคาชิย่า โยโกโช-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า  ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50)