TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100753

SPECIAL TOKYO NO.1 (HND/NRT-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 39,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 11172 ครั้ง

วันแรก : สุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1) หรือนาริตะ (TG642 : 23.50-08.10+1)
วันที่สอง : สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - 
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว - ย่านชินจูกุ
วันที่สี่   :   วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ+ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบุย่า - 
                โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่ห้า  วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)