TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100754

SPECIAL TOKYO NO.2 (NRT-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 39,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 288 ครั้ง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - 
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - 
               โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่สี่     : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-05.25)