TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100755

LOVE HONSHU TAKAYAMA NO.2 (KIX-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 49,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 335 ครั้ง

นแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.30-07.00+1)
วันที่สอง : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - 
                รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - คามิโคจิ - สถานีรถไฟมัตสึโมโต้
วันที่สี่  : ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - 
             ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี
              - ย่านชินจูกุ

วันที่หก : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)