TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100756

TAKAYAMA WINTER (KIX-HND)

เริ่มต้นเพียง : 44,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 339 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.30-07.00+1)
วันที่สอง : ปราสาทโอซาก้า-ชินไซบาชิ-ปราสาททองคินคาคุจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สาม : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - อิออนพลาซ่า
วันที่สี่  : ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค -
             ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ย่านชินจูกุ
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50)