TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100758

LOVE AUTUMN NO.2 (KIX-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 49,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 388 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.30-07.00+1)
วันที่สอง : PHILOSOPHER’S PATH - ย่านกิออง - ช้อปปิ้งสถานีเกียวโต - เมืองอาราชิยาม่า - 
               รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม : นารา - วัดโทไดจิ - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่  : เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณFUREAI PARK-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค-
            โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

วันที่ห้า  ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ย่านชินจูกุ 
วันที่หก : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ  (TG677 : 17.25-21.55)  

 

 

LOVE AUTUMN NO.2
อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน
PHILOSOPHER’S PATH-ย่านกิออง-ช้อปปิ้งสถานีเกียวโต-รถไฟสายโรแมนติก-วัดโทไดจิ-ย่านชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณFUREAI PARK
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา
กำหนดวันเดินทาง : 
17-22 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 27 ที่นั่ง
ราคา 49,900.-
21-26 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 20 ที่นั่ง
ราคา 50,900.-
24-29 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 20 ที่นั่ง
ราคา 50,900.-