TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100759

LOVE AUTUMN NO.3 (HND-KIX)

เริ่มต้นเพียง : 49,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ -
               เทศกาลประดับไฟ German Village

วันที่สาม : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ -
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : ภูเขาไฟฟูจิ - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - 
              ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค

วันที่ห้า  PHILOSOPHER’S PATH - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - 
              สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ

วันที่หก : ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ (TG673 : 17.25-22.00) 

 

LOVE AUTUMN NO.3
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-คาวากุชิโกะ-โอบาระ-โครังเค-อาราชิยาม่า-โอซาก้า 6วัน 4คืน
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านชินจูกุ-เทศกาลประดับไฟ German Village
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค-PHILOSOPHER’S PATH-รถไฟสายโรแมนติก-ย่านชินไซบาชิ
กำหนดวันเดินทาง :
17-22 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 10 ที่นั่ง
ราคา 49,900.-