TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100760

LOVE AUTUMN NO.4 (NGO-HND)

เริ่มต้นเพียง : 53,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 305 ครั้ง

นแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า (TG644 : 00.05-07.30+1)
วันที่สอง : ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว -
               ย่านชินไซบาชิ

วันที่สาม : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาจิ
วันที่สี่  : เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณFUREAI PARK-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค-
            โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

วันที่ห้า  ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขานรก โอวาคุดานิ -
              เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามิโกะ พาร์ค

วันที่หก วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ -
              ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด  :  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50) 

LOVE AUTUMN NO.4
อาราชิยาม่า-นารา-โอบาระ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน 4คืน
ปราสาททองคินคาคุจิ-รถไฟสายโรแมนติก- ย่านชินไซบาชิ-วัดโทไดจิ-หมู่บ้านนินจาอิงะ-
ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาจิ-
ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณFUREAI PARK-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขานรก โอวาคุดานิ-เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามิโกะ พาร์ค
ตลาดปลาซึกิจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านชินจูกุ
กำหนดวันเดินทาง:
17-23 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 10 ที่นั่ง
ราคา53,900.-
24-30 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 9 ที่นั่ง
ราคา 54,900.-