TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100761

LOVE HONSHU WINTER NO.1 (KIX-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 51,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 408 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.30-07.00+1)
วันที่สอง : เมืองนารา - วัดโทไดจิ  - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ  
วันที่สาม : ปราสาททองคินคาคุจิ-ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิอองมาจิ-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต-
               เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ 
วันที่หก วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ  (TG677 : 17.25-21.55)