TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100762

LOVE HONSHU WINTER NO.2 (HND-KIX)

เริ่มต้นเพียง : 56,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 272 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (DAY PASS) - ย่านชินจูกุ
วันที่สาม : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-สกี รีสอร์ท(ลานสกี)-
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : โอชิโนะ ฮัคไค-ไร่สตรอเบอร์รี่-ทะเลสาบปลาไหล-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต-
             เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

วันที่ห้า หมู่บ้านนินจาอิงะ - วัดโทไดจิ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านชินไซบาชิ
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ  (TG673 : 17.25-22.00)