TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100763

LOVE HONSHU NEW YEAR (NRT-KIX)

เริ่มต้นเพียง : 62,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 466 ครั้ง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - 
              โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่สาม : เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตคามาคุระ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-สกี รีสอร์ท(ลานสกี)-
              ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : โอชิโนะ ฮัคไค - สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต 
วันที่ห้า หมู่บ้านนินจาอิงะ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิอองมาจิ - โอซาก้า - 
             ย่านชินไซบาชิ

วันที่หก ปราสาทโอซาก้า - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ  (TG673 : 17.25-22.00)